Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Transfer praktyk szwajcarskich na rzecz rozwoju turystyki aktywnej w gminie Błażowa

„Transfer praktyk szwajcarskich na rzecz rozwoju turystyki aktywnej w gminie Błażowa”

 

  •    projekt w ramach funduszu Study Tour,
  •    projekt   realizowany w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
     

Fundusz Study Tour - ma na celu stworzenie warunków do nawiązania współpracy z partnerem szwajcarskim, przekazywanie doświadczeń i najlepszych praktyk  strony szwajcarskiej w zakresie objętym projektem.

  • Transfer tych rozwiązań ma przyczynić się do rozwoju regionalnego i budowania marki Carpathia.

 

Etapy realizacji projektu:

Etap 1:

  •    poszukiwanie partnera w Szwajcarii, wyjazd studyjny do Szwajcarii i podpisanie listu intencyjnego o współpracy.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy reprezentują region gminy Błażowa jako część Marki Karpackiej.

 

Etap  2:

  •    wytyczenie 3 pieszych ścieżek nordic walking  oraz ich oznakowanie,  utworzenie broszury informacyjnej, zakup 15 par kijów do nordic walking oraz znaczników odblaskowych. 

Etap 3:

  •    przeprowadzenie 6 serii zajęć nordic walking dla grupy 15 osób przez uprawnionego instruktora,  konferencja inauguracyjna otwarcia ścieżek (wygłoszenie prezentacji przez instruktora, spacer po wybranej ścieżce nordic  walking, ognisko w plenerze).

Korzyści projektu:

Wszystkie z powyższych działań w bardzo istotny i bezpośredni wpłyną na budowę marki Karpackiej, której koncepcja zakłada m.in. rozwój turystyki a co za tym idzie całego regionu Karpat. Grupą docelową projektu są osoby zaangażowane w działalność statutową Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego "Błażowa". Dzięki współdziałaniu naszego stowarzyszenia i instytucji po stronie szwajcarskiej korzyści płynące z tej współpracy dotrą także do mieszkańców naszego regionu. Wszystkie wydatki zaplanowane w projekcie są niezbędne do rzetelnej i prawidłowej realizacji działań w nim założonych charakteryzujących się pozytywnym, długotrwałym oddziaływaniem na rzecz rozwoju Karpat. Głównym beneficjentem funduszu study tour jest stowarzyszenie, które dzięki wsparciu partnera szwajcarskiego będzie miało okazję poznać skuteczne rozwiązania szwajcarskie, których transfer do naszego regionu przyczyni się do jego rozwoju. Dodatkową grupą docelową oprócz osób uczestniczących w wyjeździe study tour do będą osoby korzystające z nowo utworzonej trasy nordic walking która będzie darmowa i dostępna dla wszystkich.

Okres realizacji projektu: 02 stycznia - 30 kwietnia 2015 r. 

Całkowita wartość projektu: 110 605,00 PLN

Wartość dofinansowania: 99 544,50 PLN

 

Projekt „Transfer praktyk szwajcarskich na rzecz rozwoju turystyki aktywnej w Gminie Błażowa” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.