Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia IMPULS

Zapraszamy  na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa IMPULS,które odbędzie się 27  Czerwca br., tj.we wtorek, o godzinie 19:30 w  Kawiarni Hali Sportowej w Błażowej, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Wybór Komisji  Mandatowo – Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd :

- sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa IMPULS za 2016rok

- bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 rok

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji rewizyjnej za 2016 rok.

7. Przedstawienie propozycji zmian w KRS

8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, propozycją zmiany w KRS.

9. Podjęcie uchwał:

- UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie zatwierdzenia bilansuStowarzyszenia Rozwojui Promocji Gminy Błażowa IMPULS za 2016 rok,

- UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie  udzielenia ustępującemu zarządowi absolutorium za 2016 rok ,

- UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w KRS Stowarzyszenia Rozwojui Promocji Gminy Błażowa IMPULS

- UCHWAŁA NR 4/2017- w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia,

- UCHWAŁA NR 5/2017- w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

                                                  Z poważaniem

                                   Prezes Zarządu – Ryszard Pępek