Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Rozwój kompetencji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, realizować będziemy, wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego partnerski projekt pt. “Rozwój kompetencji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 180 osób z terenu województwa podkarpackiego, poprzez uczestnictwo w kursach nadających uprawnienia instruktora sportu.

Projekt zakłada przeprowadzenie 8 kursów, po ukończeniu których uczestnicy otrzymają uprawnienia instruktora sportu w następujących dyscyplinach:

-instruktor piłki siatkowej

-instruktor fitnessu

-trener personalny

-instruktor snowboardu

-instruktor narciarstwa

-instruktor survivalu

-instruktor pływania

-instruktor boksu


Warunki udziału w projekcie:

1.ukończone 18 lat,

2.brak przeciwwskazań zdrowotnych,

3.wykształcenie co najmniej średnie,

4.brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo,

5.osoby zamieszkałe/uczące się/ pracujące na terenie woj. podkarpackiego


W szczególności preferowane będą osoby spełniające następujące kryteria:

1.osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

2.osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie (zgodnie z klasyfikacją ISCED - poziom 3)


Uczestnicy nie ponoszą opłat za wzięcie udziału w szkoleniach!


Okres realizacji projektu: luty 2018 - kwiecień 2019

Wydatki kwalifikowalne projektu: 841 205,00 zł

Kwota dofinansowania: 757 084, 50 zł  


Grupą docelową projektu są osoby dorosłe, zamieszkałe/uczące się/pracujące na terenie województwa podkarpackiego, nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Minimum 60% uczestników projektu stanowić będą osoby, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub są powyżej 50 roku życia.